Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Matchwinnershop: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;
2. Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument) en een overeenkomst op afstand aangaat met Matchwinnershop of de persoon of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Matchwinnershop;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Matchwinnershop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruikgemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en Matchwinnershop gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of Matchwinnershop in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van Matchwinnershop
Statutaire naam: Ton de Rooij Tennis BV
Handelsnaam: Matchwinnershop
Adres: Europaweg 1A
2381 GR Zoeterwoude-dorp
Nederland
Telefoonnummer: 071-5802491; bereikbaar ma t/m vr van 09:00 – 17:00 uur
E-mailadres: support@matchwinnershop.com
KvK-nummer: 55436617
Btw-identificatienummer: NL851711236B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Matchwinnershop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Matchwinnershop en afnemer.
2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Matchwinnershop uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Matchwinnershop gebruikmaakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Matchwinnershop niet.

Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Matchwinnershop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Matchwinnershop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Matchwinnershop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Matchwinnershop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Matchwinnershop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Matchwinnershop zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Matchwinnershop waar de afnemer met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien Matchwinnershop zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw‑tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan Matchwinnershop producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Matchwinnershop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen, en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Matchwinnershop dit bedongen heeft en: 
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7 - Conformiteit en garantie
1. Matchwinnershop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Matchwinnershop, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de afnemer ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Matchwinnershop jegens Matchwinnershop kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 8 - Levering en uitvoering
1. Matchwinnershop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan Matchwinnershop kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Matchwinnershop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Matchwinnershop het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Matchwinnershop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Matchwinnershop.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij Matchwinnershop, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van het goed of, in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan afnemers mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Matchwinnershop te melden.
4. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft Matchwinnershop, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Matchwinnershop tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Matchwinnershop, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Matchwinnershop heeft voldaan.
3. Ingeval Matchwinnershop de order geheel of gedeeltelijk ontbindt, is Matchwinnershop gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Matchwinnershop op schadevergoeding onverlet.

Artikel 11- Overmacht 
1. Indien Matchwinnershop door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. In geval van overmacht heeft de afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Matchwinnershop als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 
3. Matchwinnershop zal de afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtsituatie op de hoogte stellen.

Artikel 12 - Klachtenregeling
1. Matchwinnershop beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven en binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, worden ingediend bij Matchwinnershop.
3. Bij Matchwinnershop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Matchwinnershop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bevestiging van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 14 - Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst en op alle overige rechtsverhoudingen tussen Matchwinnershop en de afnemer is Nederlands recht exclusief van toepassing.

Ruime keuze
Korte levertijden
Eigen ontwerp maken
Goede service

Product toegevoegd aan mandje